Program obrad

Obrady plenarne odbywają się w sali 114, a panele równoległe – w salach 114 i 118. Stolik rejestracyjny będzie czekał na Państwa na drugim piętrze przy wyjściu z windy.

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp  bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać w sobotę w godzinach 8:30-14:30 oraz w niedzielę w godzinach 9:00-11:00. W pozostałych godzinach należy się rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

Sobota

8 grudnia 2018

PANEL 1 • 9:00-10:30 • sala 114

dr hab. Marcin Jaworski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Między presją ideologii a twórczym sprzeciwem o kontekstach oporu w polskiej kulturze popularnej na przykładzie komiksu

mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski), Jak rządzić w czasach wiktoriańskiej postapokalipsy? Problem władzy w grze Frostpunk

mgr Jarosław Dobrzycki (Uniwersytet Śląski), Broda a szkolna władza. O pewnym opowiadaniu Edmunda Niziurskiego


przerwa na kawę


PANEL 2A • 11:00-12:30 • sala 114

dr Aneta Jurzysta (Uniwersytet Rzeszowski), „Ja jestem tylko po to, by kochać mnie” czyli zmysłowość jako instrument władzy. O wizerunku pięknej i okrutnej femme fatale w wybranych dziełach literackich

mgr Sebastian Porzuczek (Uniwersytet Jagielloński), Trajektorie dominacji w dyskursie medycznym i heterotopie choroby w opowiadaniach „Oddech. Wyzwolenie” i „Chłód. Izolacja” Thomasa Bernharda

mgr Olga Grzyś (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), „I ciało stało się słowem” – co o religii katolickiej i jej władzy nad cielesnością duchownych mówi literatura hiszpańskojęzyczna

PANEL 2B • 11:00-12:30 • sala 118

dr Sabina Sanetra-Półgrabi (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Teorie lokalnej władzy politycznej a kreowanie współpracy transgranicznej

mgr Patryk Banaszkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Leona Koźmińskiego), Jak zarządzać ludźmi ze względu na ich motywacje – ewolucja modeli zarządzania kapitałem ludzkim

mgr Iwona Młoźniak (Uniwersytet Warszawski, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego), Bądź aktywny, niezależny, dbaj o swoją godność. „Aktywne starzenie się” jako przykład neoliberalnego formatowania


przerwa na kawę


PANEL 3A • 13:00-14:30 • sala 114

mgr Damian Binkowski (Uniwersytet Gdański),Władza autora nad odbiorcą w świetle teorii Marshalla McLuhana

mgr Beata Fijołek-Soska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), O władzy jaką posiada kultura popularna

mgr Aleksandra Łuksza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kapitał i marionetki. Popkulturowe wizje sprawowania władzy przez korporacje

PANEL 3B • 13:00-14:30 • sala 118

mgr Aleksandra Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Krwawe żniwo” – raport o władzy nad ludzkim życiem

mgr Agata Kałabunowska (Uniwersytet Jagielloński), Obraz władzy w programach politycznych współczesnej niemieckiej skrajnej prawicy

mgr Patrycja Bogdańska [nie podano afiliacji], Władza nad kobietami. Patriarchalny porządek w dramacie E. Jelinek pt. „Ściana”


przerwa na obiad


PANEL 4A • 15:30-17:00 • sala 114

mgr Kamil Szymański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Lewisa Mumforda koncepcja „megamaszyny” jako przejaw totalitaryzmu technicznego

dr Anna Adamus-Matuszyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski) oraz ks. dr hab. Grzegorz Polok (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Etyka jako nauka wyznaczająca granice władzy

mgr Magdalena Gadamska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Władza rodzicielska w rodzinach doświadczających wychowania przez rodzeństwo

PANEL 4B • 15:30-17:00 • sala 118

mgr Marek Golonka (Uniwersytet Warszawski), Władza muzyki, władza dworu – trudna emancypacja Wolfganga Amadeusza Mozarta

mgr Dagmara Śniowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kategoria władzy w świetle dramatów Witolda Gombrowicza – analiza „Iwony, księżniczki Burgunda”, „Ślubu” i „Operetki” z perspektywy filozofii politycznej

mgr Michał Łukowicz (Uniwersytet Śląski), W reakcji na dyskurs władzy. Konwencje i kreacje w polskiej piosence 1980-2018

Niedziela

9 grudnia 2018

PANEL 5A • 10:00-12:00 • sala 114

mgr Magdalena Brodacka (Uniwersytet Jagielloński), W zapętleniu władzy i sztuki. Twórczość Vacláva Havla w świetle filozofii Jana Patočki

mgr Michał Nawrocki (Uniwersytet Warszawski), Władza asymptotyczna: spiralne mechanizmy władzy w myśli Michela Foucaulta i ich działanie na przykładzie przemiany modelu Homo Economicusa w kulturze zachodniej

mgr Filip Woźniak (Uniwersytet Jagielloński), Religia i władza w filozofii W. Jamesa

dr Edyta Żyrek-Horodyska (Uniwersytet Jagielloński), Czwarta czy pierwsza władza? Refleksja Ryszarda Kapuścińskiego nad sposobami oddziaływania mediów

PANEL 5B • 10:00-12:00 • sala 118

mgr Magdalena Wołoszyn (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Prezydencki dyskurs wolności (na przykładzie wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego)

dr Elwira Olejniczak (Uniwersytet Łódzki), Stereotyp władzy sądowniczej a wybrane zjawiska językowe w elektronicznych protokołach rozpraw

Lidia Karbowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Instrumentalizacja języków emancypacyjnych

Ewa Kozik (Uniwersytet Śląski), Reżim języka nienawiści i jego wpływ na kształtowanie się postaw rasistowskich i ksenofobicznych


przerwa na kawę


PANEL 6 • 12:30-14:00 • sala 119

mgr Monika Kowalska (Uniwersytet Jagielloński), Filip II August jako A Deo Datus Rex Christianissimus – wzorzec idealnego władcy w „Filipidzie” Wilhelma Bretończyka

Tomasz Gogolewski (Uniwersytet Jagielloński), Między dyskursem władzy a retoryką kartografii – formy dominacji przestrzeni w Ulissesie Jamesa Joyce’a

mgr Gracjan Pieszko (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Nie tylko na Ziemi władza uderza do głowy – oblicza władców w powieści „Pan Lodowego Ogrodu” Jarosława Grzędowicza


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 2 grudnia 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z ogólnodostępnego oficjalnego adresu korespondencyjnego komitetu organizacyjnego konferencji.
Reklama

Call for papers

Władza jest skonstruowana i funkcjonuje na podstawowym poziomie
partykularnych władz miliardów problemów, miliardów efektów władzy.
Michel Foucault, Power/Knowledge

Kiedy podmiot jest niczym, wszystko jest władzą — pisze w książce Prawda i władza polski komentator myśli Michela Foucaulta, Michał Podniesiński. Proces ujarzmiania (assujettissement) podmiotu w kulturze i cywilizacji Zachodu wraz z dominacją praktyk biowładzy stał się już tak nieodłączną częścią dyskursu politycznego, że coraz trudniej o jego dostrzeżenie i krytykę, zwłaszcza w dobie kryzysu intelektualnych autorytetów i przejmowania pluralistycznych mediów przez rozmaite grupy nacisku. Będąca owocem przemian demokratycznych decentralizacja władzy prowadzi wówczas do jej recentralizacji w innych instytucjach: innymi więc słowy do transferu władzy na inne poziomy, oswajające mechanizmy kontroli dla ich lepszego wdrożenia na wyższym poziomie nadzoru. Zwołanie obrad poświęconych dyskursom władzy w czasie, w którym użytkownicy największego medium społecznościowego podlegają prawodawstwu uchwalonemu poza głównymi ośrodkami władzy, bowiem w obrębie nadzorującej jego rozwój korporacji, wydaje się szczególnie pilne: dziś bowiem władzę częściej dystrybuują algorytmy, niż jej namaszczeni przedstawiciele. Zachęcając do ponownego przemyślenia kategorii biopolityki, panoptykonu i wszelkich innych form zarówno tej jawnej, jak i utajonej władzy, organizatorzy konferencji chcieliby skierować uwagę Prelegentów na przykładowe problemy:

 • wiedzy/władzy w cywilizacji i filozofii Zachodu;
 • władzy w fikcji literackiej, filmowej, serialowej, growej, komiksowej etc.;
 • form władzy: od autokracji i despotyzmu do mikrofizyki władzy panoptykonu;
 • władzy symbolicznej i sposobów jej wewnętrznego transferu, przekładu, wymiany;
 • władzy w utopiach i dystopiach;
 • władzy religijnej;
 • biopolityki i biowładzy: inżynierii społecznego ciała i fetyszu kontroli;
 • władzy płci: mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia;
 • języka władzy: paradygmatyczności, aksjomatyczności, normatywizmu, mechanizmów szerzenia propagandy;
 • władzy korporacji w dobie przemian neoliberalnych;
 • władzy instytucji i dekonstrukcji jej ześrodkowań (logocentrycznych, etnocentrycznych, antropocentrycznych, egocentrycznych itp.);
 • egzekucji władzy (prawo, instytucjonalizacja przemocy, mechanizmy kontroli) oraz przejawów jej nadużyć;
 • głównych teorii władzy: władza indywidualna, państwowa, ekonomiczna, publiczna;
 • władzy i dyskursy wolności.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres dyskursywladzy@gmail.com mija 15 listopada 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej dyskursywladzy.wordpress.com

Miejsce obrad

Ogólnopolska konferencja naukowa Dyskursy władzy odbędzie się w Collegium Broscianum, budynku Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szczegóły na temat rozkładu sal przedstawione zostaną po ogłoszeniu programu wydarzenia.

Collegium Broscianum
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Najdogodniejszy dojazd do miejsca obrad z kompleksu dworcowego, tj. Dworca Głównego PKP oraz Małopolskiego Dworca Autobusowego (MDA), jest wszystkimi tramwajami zmierzającymi do przystanku „Wawel„. Informacje o aktualnych rozkładach jazdy znaleźć można na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl oraz na stronie i w aplikacji mobilnej JakDojadę https://krakow.jakdojade.pl. W przypadku konieczności wezwania taksówki, najlepiej korzystać z usług Taxi Megabądź ICAR.

Budynek Collegium Broscianum powstał na początku XVII wieku jako Kolegium Jezuitów. Rozbudowany został pod koniec XVII wieku oraz na początku XVIII wieku. W 1773 r. w wyniku sekularyzacji szkolnictwa po utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej i likwidacji zakonu jezuitów na mocy brewe kasacyjnego papieża Klemensa XIV budynek przejęły władze na dom księży emerytów, później ponownie służył edukacji. W latach 1815-1846 mieścił się tutaj Senat Wolnego Miasta Krakowa. W 1971 budynek został przekazany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na potrzeby głównie kierunków humanistycznych. Nazwę Collegium Broscianum nadano mu na cześć krakowskiego matematyka i astronoma Jana Brożka (łac. Joannes Broscius)